Conference CallWeb Conferencing
NLD
 
 
Conference Calls

Algemene Voorwaarden

 • Inleiding en draagwijdte van de overeenkomst
  • De dienst die wij (Via-Vox) aan u (onze klanten) beschikbaar stellen, is de mogelijkheid om met meerdere deelnemers gelijktijdig een telefoongesprek te voeren via het telefoonnetwerk.
  • De dienstverlening is afhankelijk van de beschikbare capaciteit en we kunnen niet garanderen dat het gewenste aantal telefoonverbindingen op elk moment beschikbaar zal zijn.
  • We verzekeren dat de dienstverlening met de kennis en zorgvuldigheid van een competente telecom service provider wordt aangeboden.
 • Definities
  • "IGesprekskosten" betekent de kostprijs die aan de beller wordt doorberekend door zijn netwerkoperator of telefoonmaatschappij.
  • "Contract" betekent respectievelijk deze Algemene Voorwaarden, de Via-Vox prijslijst, het registratieproces en, wanneer dit relevant is, het inschrijfformulier.
  • "Deelnemer" betekent iedereen aan wie u toestemming geeft gebruik te maken van de dienst.
  • "Open Toegang" is de Telefonische Vergaderdienst van Via-Vox waarbij een geldig e-mailadres volstaat voor de registratie, ook wel bekend als “E-mail Only dienst”.
  • "Registratieproces" betekent het registratieproces dat u hebt doorlopen via het internet.
  • "Uitgebreide Toegang" is de Telefonische Vergaderdienst van Via-Vox waarbij de deelnemers het Uitgebreide Toegang Registratie Proces hebben doorlopen, ook wel bekend als “Geregistreerde dienst”.
  • "Dienst(verlening)" betekent een deel of het geheel van de diensten zoals beschreven in paragraaf 1, die wij u aanbieden onder de voorwaarden van dit contract.
  • "We", wij", "onze" en "ons" betekent Via-Vox Limited.
  • "U" en "uw" betekent de klant met wie we dit contract afsluiten en die met naam genoemd wordt in het registratieproces.
 • Duur
  • Het contract voor de dienst “Open Toegang” begint op het moment dat de Pincode aan u wordt verstrekt of op het moment dat u de dienst voor de eerste keer gebruikt, afhankelijk van welke van deze als eerste plaatsvindt.
  • Het contract voor de dienst “Uitgebreide Toegang” begint op het moment dat u het registratieproces succesvol heeft doorlopen.
 • Beschikbaarheid
  • De dienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Uitzonderingen hierop zijn:
   • Geplande onderhoudswerkzaamheden. In dat geval is de dienst mogelijk niet beschikbaar op zondagmorgen tussen 2.00 en 5.00 uur;
   • Niet geplande of door storingen veroorzaakte onderhoudswerkzaamheden. Het kan voorkomen dat wij genoodzaakt zijn werkzaamheden uit te voeren die gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van de dienst. In dat geval kunnen telefoonverbindingen worden verbroken of niet tot stand worden gebracht. Wanneer wij de dienst moeten onderbreken zullen wij er alles aan doen om deze binnen een redelijke tijd weer voort te zetten;
   • Omstandigheden die buiten onze macht liggen.
  • Onderhoudsschema’s en statusrapporten worden op verzoek verstrekt.
  • In voorkomende gevallen moeten wij:
   • De code, het telefoonnummer of de technische specificaties om operationele redenen veranderen;
   • U instructies geven waarvan wij geloven dat zij noodzakelijk zijn om gezondheids- of veiligheidsredenen of voor de kwaliteit van de dienstverlening die wij u of andere klanten bieden en u dient deze op te volgen. Wij zullen u zo vroeg mogelijk in kennis stellen van zulke situaties.
 • Herstel van gebreken
  • Wij kunnen niet garanderen dat de dienst altijd foutloos zal werken, maar wij zullen gerapporteerde gebreken zo spoedig mogelijk herstellen.
 • Pincode
  • U heeft geen recht de aan u toegekende Pincode te verkopen of aan anderen over te dragen en het is verboden hiertoe een poging te doen.
 • Telefoonnummer
  • Het aanbrengen van een telefoonnummer of Pincode van de dienst op of aan een openbare telefoon voor reclamedoeleinden is verboden en u dient ervoor zorg te dragen dat dit niet gebeurt. De maatregelen die wij in een dergelijk geval kunnen nemen, staan beschreven in paragraaf 12.
  • U dient de door ons aan u verstrekte telefoonnummers te gebruiken om toegang te krijgen tot de dienst.
 • Kosten
  • Wij brengen geen directe kosten voor het gebruik van de dienst bij u in rekening.
  • Bij iedere gebruiker van de dienst – uzelf inbegrepen – worden de telefoonkosten in rekening gebracht die zijn gemaakt bij het bellen naar het inbelnummer van de door u gebruikte dienst.
  • Bij alle gebruikers van de dienst worden de inbelkosten verrekend via de telefoonrekening van zijn of haar gebruikelijke netwerkoperator of telefoonmaatschappij, tegen de tarieven die gelden voor het bellen naar het inbelnummer.
  • Wij raden u aan om bij uw netwerkoperator of telefoonmaatschappij informatie op te vragen over de tarieven die van toepassing zijn op het inbelnummer van de dienst die u gebruikt.
  • Er zijn geen reserverings- of annuleringskosten.
 • Uw verantwoordelijkheden
  • U en de deelnemers moeten een telefoontoestel met druktoetsen gebruiken om in te kunnen bellen.
  • U bent verantwoordelijk voor de veilige bewaring en het juiste gebruik van de Pincode die u van ons heeft ontvangen.
  • Wanneer u zich registreert voor de dienst Open Toegang of de dienst Uitgebreide Toegang dient u een geldig e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres wordt door ons gebruikt voor dienstmededelingen en marketingdoeleinden. Geen enkel ander bedrijf dan Via-Vox zal gebruik maken van uw informatie. Om verwijderd te worden van de mailing lijst moet ook uw Pincode uit het systeem worden verwijderd. Dit betekent dat u niet langer gebruik kunt maken van de dienst.
  • Wanneer u of uw deelnemers gebruik maken van een mobiele telefoon om toegang te krijgen tot de dienst, zullen wij u van tijd tot tijd SMS-berichten sturen. U kunt ons laten weten dat u deze berichten niet langer wilt ontvangen op het in paragraaf 14 genoemde adres en telefoonnummer.
 • Misbruik van de Dienst
  • Het is uitdrukkelijk verboden om de dienst te gebruiken:
   • voor telefoongesprekken die beledigend, ongepast, bedreigend, belasterend, vervelend of bedrieglijk zijn;
   • voor telefoongesprekken die frauduleus van aard zijn of die in verband kunnen worden gebracht met een misdaad. U dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat dit gebeurt.
   • op een manier die op enige wijze in strijd is met de Via-Vox Gebruikersrichtlijnen, die op aanvraag verkrijgbaar zijn.
  • De maatregelen die wij kunnen nemen wanneer dit wel gebeurt, zijn beschreven in paragraaf 12. Als een claim tegen ons wordt geformuleerd wegens een dergelijk misbruik van de dienst en u hebt nagelaten alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dat misdrijf te voorkomen of u hebt ons niet bij de eerst mogelijke gelegenheid gewaarschuwd voor het misbruik van de dienst, dan zullen wij alle kosten die wij moeten betalen als gevolg van het misdrijf of het misbruik op u verhalen, met inbegrip van alle overige kosten die als gevolg hiervan zijn ontstaan.
  • Uw gesprekken mogen worden opgenomen, maar deze opnamen mogen alleen worden gebruikt om mogelijk misbruik op te sporen.
 • Beperking van de aansprakelijkheid
  • Wij raden het gebruik van de dienst af daar waar het risico van het niet tot stand komen van een verbinding of de verbreking van een verbinding materiële risico’s met zich meedraagt. Dientengevolge mag u alleen van de dienst gebruik maken als u aanvaardt dat u de gevolgen van dergelijke risico’s draagt en u dient zich als zodanig daartegen te verzekeren.
  • Voor zover dit juridisch toelaatbaar is, sluiten wij alle aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst uit. In het bijzonder:
   • Onze aansprakelijkheid van welke aard ook (met inbegrip van de aansprakelijkheid die het gevolg is van onze nalatigheid) is beperkt tot de kostprijs van het betreffende telefoongesprek.
   • We zijn niet aansprakelijk voor enig ongeoorloofd gebruik of misbruik van de dienst door uzelf of door derden.
   • We zijn niet aansprakelijk, noch tegenover u noch tegenover andere deelnemers, voor niet voorziene verliezen, voor verlies van verwachte zaken, omzet, winst of besparingen, verspilde uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van data.
   • Overmacht – Indien we onze verplichtingen niet kunnen nakomen om redenen die buiten onze macht liggen, zoals blikseminslag, overstroming, noodweer, brand of ontploffing, burgeroorlog, vandalisme, oorlog, militaire operatie, nationale of lokale noodtoestand, handelingen verricht door of in opdracht van de nationale of een regionale overheid of een gezagspersoon in functie, industriële twistpunten van welke aard dan ook (waaronder die van onze eigen werknemers), dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Duurt een dergelijke gebeurtenis drie maanden of langer, dan kunnen wij dit contract door middel van opzegging beëindigen.
   • We zijn niet aansprakelijk, noch contractueel, noch door schuld of nalatigheid, noch op een andere wijze voor daden of tekortkomingen van andere providers van telecommunicatiediensten of voor fouten of problemen in de werking van hun netwerk en/of apparatuur.
  • Elk onderdeel van dit contract dat onze aansprakelijkheid beperkt of uitsluit, staat op zichzelf. Als een bepaald onderdeel niet van kracht of van toepassing is, heeft dit geen invloed op de andere onderdelen.
 • Beëindiging of opschorting van de dienst
  • We kunnen de Pincode blokkeren:
   • Met onmiddellijke ingang, als u de bepalingen en voorwaarden in dit contract schendt en/of wanneer we van mening zijn dat u de dienst gebruikt op een manier die in paragraaf 10a wordt verboden, zelfs als dit gebeurt zonder uw medeweten. U wordt van de tijdelijke schorsing of definitieve beëindiging zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, met uitvoerige toelichting over de redenen van onze beslissing.
   • Met een redelijke opzegtermijn, als u de bepalingen in dit contract schendt en u niet binnen een redelijke termijn gehoor geeft aan onze vraag deze schending te verhelpen.
  • Wanneer we de Pincode blokkeren, wordt deze pas gedeblokkeerd als u ons kunt overtuigen dat u de dienst uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen in dit contract.
 • Wijzigingen
  • We kunnen de voorwaarden en bepalingen in dit contract op elk ogenblik wijzigen. Wij zullen u voorzover dit mogelijk is tijdig op de hoogte stellen van deze contractswijzigingen.
  • U kunt dit contract niet overdragen aan een derde persoon, ook niet gedeeltelijk.
  • U kunt uw contract met ons op elk ogenblik annuleren door een brief te sturen naar het in paragraaf 14a vermelde adres. Deze annulering is echter nietig wanneer u gebruik blijft maken van de dienst.
  • Als u de dienst 6 maanden of langer niet gebruikt, behouden wij ons het recht voor de aan u verstrekte Pincode te verwijderen uit het systeem.
 • Wijze van opzegging:
  • Elke mededeling met betrekking tot dit contract moet als volgt persoonlijk, per fax, gefrankeerde brief of e-mail bezorgd of verstuurd worden:
   • aan ons, naar Via-Vox Limited, Vectra House, 36 Paradise Road, Richmond, Surrey TW9 1SE, Verenigd Koninkrijk (of een ander adres dat we u medelen);
   • Per fax, naar +44 (0)20 3355 4262
   • Per e-mail, naar webenquiries@powwownow.com.
   • aan uzelf, naar het post of e-mailadres dat u ons heeft gegeven tijdens het registratieproces.
 • Rechten van derden
  • Een persoon of instantie die geen partij is in dit contract, kan geen rechten laten gelden met betrekking tot dit contract op grond van de zgn. Contracts Act van 1999 (over de rechten van derden), maar dit sluit niet uit dat een derde partij eventueel wel rechten kan laten gelden die buiten het toepassingsgebied van de Contracts Act vallen.
 • Toepasselijk recht
  • Op dit contract is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing. Onenigheden die hieruit voortkomen vallen uitsluitend onder de jurisdictie van het gerechtshof van Engeland en Wales.